Polisi Preifatrwydd

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn nodi sut y mae ScoutsCymru yn diogelu ac yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol yr ydych chi’n dewis ei rhoi i ni wrth ddefnyddio’r wefan hon.

Mae ScoutsCymru yn deall bod eich gwybodaeth a’ch preifatrwydd yn bwysig ac rydym yn ymrwymedig i’w diogelu. Os byddwch chi’n dewis rhoi eich gwybodaeth i ni drwy’r wefan hon, gallwch fod yn sicr y caiff ei defnyddio yn unol â’r polisi hwn yn unig. Mae gennym weithdrefnau ffisegol, electronig a rheoliadol ar waith i ddiogelu eich gwybodaeth yn unol â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Gallai ScoutsCymru newid y polisi hwn drwy ddiweddaru’r dudalen hon. Awgrymwn eich bod yn dod yn ôl i’r dudalen hon o bryd i’w gilydd i sicrhau eich bod yn hapus â’r newidiadau. Mae’r polisi hwn yn weithredol o 09/05/2018

Yr hyn y gallem ni ei gasglu

Trwy ein ffurflen Cysylltu â Ni ar ScoutsCymru.org.uk a thrwy ein Ffurflen Cymorth i ddod o Hyd i Swydd ar vacancies.scoutscymru.org.uk gallem ni gasglu’r wybodaeth ganlynol

  • Enw
  • Cyfeiriad ebost
  • Rhif Ffôn Cyswllt
  • Unrhyw wybodaeth arall yr ydych yn dewis ei rhoi i ni sy’n gysylltiedig â’ch ymholiad.

Yr hyn y byddwn yn ei wneud â’r wybodaeth honno

Dim ond i reoli eich ymholiad y bydd ScoutsCymru yn defnyddio’r wybodaeth hon ac i gysylltu â chi am unrhyw ymholiad a wnewch. Byddwn yn cysylltu â chi yn uniongyrchol i ddatrys unrhyw ymholiadau gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost neu eich rhif ffôn.

Ni fydd ScoutsCymru yn pasio eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd ac ni fyddwn byth yn defnyddio eich gwybodaeth i anfon deunydd masnachol neu farchnata heb eich caniatâd ymlaen llaw.

Oni cawn ein cyfarwyddo fel arall byddwn yn dileu eich gwybodaeth pan fyddwn wedi datrys eich cais.

Rheoli eich gwybodaeth

Gallwch dynnu’n ôl eich caniatâd i ni gadw eich gwybodaeth ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni ar dataprotection@scoutscymru.org.uk neu drwy ysgrifennu atom yn Data Protection, ScoutsCymru, The Old School, Wine Street, Llanilltud Fawr, CF61 1RZ.

Cewch wneud cais am fanylion yr wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi o dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol. Amlinellir y broses ar gyfer hyn yn ein Polisi Gwneud Cais am Fynediad at Bwnc.

Dolenni i wefannau eraill

O bryd i’w gilydd gallai ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau perthnasol eraill. Fodd bynnag, pan fyddwch wedi defnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, ni fydd gennym unrhyw reolaeth bellach dros y wefan arall. Awgrymwn y dylech fod yn ofalus a darllen y datganiad preifatrwydd ar y wefan honno hefyd i sicrhau y cedwir eich gwybodaeth yn ddiogel.

Ymwadiad

Mae ScoutsCymru yn gwneud pob ymdrech i sicrhau cywirdeb y wybodaeth ar y wefan hon ond ni fydd yn gyfrifol am unrhyw golled, difrod neu anghyfleustra sy'n deillio mewn unrhyw ffordd o gwbl o ddefnyddio'r wefan hon.

Os ydych yn sylwi ar unrhyw wallau neu hen wybodaeth rhowch wybod i ni, gan egluro ar ba dudalen mae’r gwall. 

Mae ScoutsCymru yn darparu dolenni i wefannau allanol.  Ni ddylid cymryd rhestru safleoedd a dolenni iddyn nhw fel ardystiad o unrhyw fath.

Nid yw ScoutsCymru yn derbyn cyfrifoldeb am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau a’u cysylltir drwy ddolenni gan gynnwys eu cywirdeb a’u cynnwys. 

Os ydych yn dod o hyd i unrhyw ddolenni allanol sydd ddim yn gweithio, rhowch wybod i ni.

Polisi Cwci

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

Defnyddir rhai o’r rhain i gefnogi dadansoddi a deall sut mae pobl yn defnyddio’r wefan (yr hyn maen nhw’n hoffi fwyaf, pryd mae amser prysuraf y diwrnod, a yw pobl wedi dod o hyd i gynnwys newydd pan gyhoeddir, ayyb)

Rydyn ni’n gwneud y dadansoddiad  hwn i’n helpu i wella defnydd ac effeithiolrwydd y wefan. Darperir y casglu data a’r adrodd y tu ôl i’r dadansoddiad hwn ar hyn o bryd gan Google Analytics. 

Bydd eich defnydd parhaus o'r wefan hon yn dynodi eich bod yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis hyn. 

Analluogi Cwcis

Pe hoffech chi gyfyngu ar y defnydd o cwcis gallwch reoli hyn yn eich porwr rhyngrwyd.

Darperir dolenni at gyngor ar sut i wneud hyn ar gyfer y porwyr rhyngrwyd mwyaf poblogaidd isod er hwylustod, a byddan nhw ar gael ar gyfer y porwr Rhyngrwyd o'ch dewis naill ai ar -lein neu drwy feddalwedd cymorth (ar gael fel arfer drwy’r fysell F1)

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647&p=...

Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Blocking%20cookies

Angen help dod o hyd i rôl?

Get in touch

Cwestiynau?

Os nad ydych yn siŵr am yr hyn sydd ynghlwm wrth rôl benodol, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin neu y gallwn ni helpu Dod o Hyd i Rôl i Chi.

Rhydbuddion rôlau

Cadwch yn hysbys am y rôlau diweddaraf drwy gydol ScoutsCymru.